Loading...

Traumer

Traume betyr skade. Vi skiller mellom fysiske traumer og psykiske. I denne konteksten er vi fokusert på det som er psykisk skade eller sår. Et psykologisk traume oppstår når vi møter på alvorlig stressende og skremmende hendelser. Det mest alvorlige vi kan oppleve er når andre mennesker gjør oss noe vondt. 

Aller mest skadelig er langvarige påkjenninger som omsorgssvikt, gjentatte situasjoner med vold og overgrep i nære relasjoner og krig. Selv om man har vært utsatt for hendelser som gir skadelig stress, slik at man opplever traumereaksjoner som søvnvansker, økt overvåkenhet og uro eller gjenopplevelser av hendelsen, er det vanlig at kroppen reparerer seg selv så reaksjonene går over. Men jo mer skadelige eller langvarig hendelsen er, jo større risiko er det for å utvikle psykiske lidelser relatert til skadene som er påført. For eksempel, kan man utvikle posttraumatisk stress lidelse (PTSD).

Det er ikke uvanlig at personer som har opplevd traumatiserende hendelser begynner å unngå situasjoner, tanker, mennesker, ting, eller steder som minner om hendelsen(e). Dette gjør at mange får et sterkt behov for å holde seg i aktivitet og kan ende opp med å jobbe veldig mye for eksempel. 

To ulike former for traumer

Vi skiller på to ulike former for traumer; type I og type II traumer:

Type I traumer kommer gjerne som følge av en skremmende enkeltstående hendelse. Da snakker vi om hendelser som ran, overgrep, en alvorlig skade eller en ulykke. Svært vanlige tegn og symptomer på traumelidelse kan være påtrengte tanker om hendelsen, unngåelse, depresjon og angst.

Type II blir ofte omtalt som mer komplekse traumer. Her snakker vi da om gjentakende traumatiserende hendelser, og da gjerne hendelser utført av en annen person. Eksempler på dette kan være; gjentakende overgrep i barndommen, utsatt for vold over tid, emosjonell neglekt og omsorgssvikt. Personer som opplever gjentakende traumer får ofte flere symptomer enn de som opplever type I. Det fører ofte til vansker knyttet til å forholde seg til andre mennesker, som kan påvirke romantiske forhold eller vennskap. 

Vansker med regulering av følelser, problemer med selvfølelsen og en negativ relasjon til egen kropp, somatiske plager og smerter er blant symptomene som kommer av komplekse traumer.

 

Behandling av traumer

Det finnes flere evidensbaserte behandlingsmetoder for traumelidelse. Den jeg benytter mest aktivt i behandling er Eye Movement Desensitization and Reprocessing – også kjent som EMDR. Dette er en behandlingsmetode som har vist seg meget effektiv for å redusere stress, overaktivering og ubehag knyttet til tidligere traumatiske hendelser. Dette er den behandlingsmetoden som nå implementeres aktivt i spesialisthelsetjenesten i Norge.

Jeg har videreutdanning i denne behandlingsformen og har derfor lang og god erfaring. Les gjerne mer om denne behandlingsformen HER

Den andre behandlingsformen mest brukt i Norge er TF-CBT (Traumefokusert Kognitiv Atferdsterapi). Denne metoden utforsker tanker, følelser og atferd pasienten har utviklet etter å ha blitt utsatt for en potensiell traumatiserende hendelse. Terapien utfordrer også pasienten til å jobbe med deres katastrofetanker, noe som i stor grad dreier seg om negative og pessimistiske tanker om fremtiden.